Privacyverklaring – Versie september 2022

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Tine Bols respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe ik uw persoonsgegevens verzamel, verwerk en gebruik.

Tine Bols verwerkt de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verwerkt?

Deze website, Tine Bols – Psycholoog aan huis, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de website, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tine Bols – Psycholoog aan huis, verstrekt. Deze kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw naam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Daarnaast kunnen overige persoonsgegevens en gezondheidsgegevens verzameld worden in bijkomende communicatie en door het verlenen van een behandeling op uw hulpvraag. Deze bijkomende gegevens zijn noodzakelijk voor het kunnen verstrekken van een kwaliteitsvolle hulpverlening.

 • Uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, mutualiteitsgegevens
 • Contactgegevens van uw vertrouwenspersoon
 • Inhoudelijke informatie over familieleden of naasten, voor zover deze relevant is voor de psychologische begeleiding
 • Gegevens van relevante hulpverleners (huisarts, CLB, centrum voor diagnostiek, …)
 • Relevante inhoudelijke informatie bekomen van derden (verslagen vorige psycholoog, verslagen CLB, vragenlijst school/leerkracht, resultaten van diagnostiek, …)
 • Data van de consultaties en aantekeningen over de inhoud van de sessies
 • Informatie die wordt opgesteld voor derden (aanwezigheidsattest, verslag voor school, …)

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Deze website verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen.

De persoons-en gezondheidsgegevens hierboven beschreven worden verzameld om een kwaliteitsvolle hulpverlening te kunnen aanbieden

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Tine Bols bewaart uw persoons- en gezondheidsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw dossier dient volgens de wettelijke bepalingen gedurende minimum 30 jaar en maximum 50 jaar bewaard te worden, te rekenen vanaf het laatste patiëntencontact.

Worden uw gegevens gedeeld met anderen?

De hierboven beschreven persoons- en gezondheidsgegevens zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht, AVG artikel 9.3). De gegevens kunnen enkel worden gedeeld met derden na uw uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming, en enkel wanneer dit nodig is voor een kwaliteitsvolle hulpverlening.

Tine Bols verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bv. noodsituatie).

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds.

Wat zijn uw rechten als cliënt?

U heeft het recht om uw dossier in te zien, en om objectieve gegevens te corrigeren of te verwijderen. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten.

Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan Tine Bols, te bereiken op +32468 29 95 18 of via tinebols@outlook.com.

Met klachten kan u zich wenden tot:
De psychologencommissie: www.compsy.be/nl/client en www.compsy.be/nl/klacht
De Gegevensbeschermingsautoriteit (“Privacycommissie”): www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Maak een website of blog op WordPress.com